Дисконтування відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 16 вересня 2019 року № 379

29 жовтня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 16 вересня 2019 року № 379 (далі – Наказ № 379), яким запроваджено дисконтування як процентної так і безпроцентної дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Що ж таке дисконтування?

Дисконтування – це приведення вартості майбутніх боргів до значення на теперішній момент. Воно відображає той економічний факт, що сума грошей наявна в цей момент має більшу вартість ніж рівна їй сума, яка з’явиться в майбутньому.

Простими словами, вартість фінансових активів на дату визнання буде більшою ніж їх вартість на дату погашення, а вартість фінансових зобов’язань на дату визнання буде меншою ніж їх вартість на дату погашення через інфляцію, ризики, можливість отримання альтернативних доходів.

З урахуванням змін, внесених Наказом № 379 до П(С)БО 10 та П(С)БО 11, вся довгострокова дебіторська заборгованість (а не лише та на яку нараховують проценти) та всі довгострокові зобов’язання (а не лише ті, на які нараховують відсотки) мають бути відображені в балансі за їхньою теперішньою (дисконтованою) вартістю.

Крім цього, з П(С)БО 11 «Зобов’язання» виключено норму, згідно з якою зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язання», «Інші поточні зобов’язання».

Як впливають зміни  в бухгалтерському обліку на податковий облік?

Податковий облік базується на бухгалтерському обліку та коригується лише виключним переліком податкових різниць, регламентованим статтями 138, 139, 140, 141 Податкового кодексу України.

Платники зобов’язані дотримуватись вимог  ПСБО (МСБО) щодо  обліку фінансових інструментів (фінансових зобов’язань та фінансових активів) та формування доходів та витрат за рахунок дисконтування.

Правильність відображення операцій в обліку набирає особливої актуальності після запровадження механізму визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на основі даних бухгалтерського обліку. Адже неправильне відображення операцій в бухгалтерському обліку автоматично призводить до появи податкових ризиків.

Зокрема,  це стосується обліку фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових зобов’язань) та формування витрат та доходів за рахунок дисконтування.

Яких саме фінансових інструментів?

Тих, які утримуються суб’єктами господарювання до погашення та контрактні умови яких передбачають надходження чи погашення коштів як основної суми так і відсотків на непогашену суму в конкретні дати.

Прикладами фінансових активів є довгострокові дебіторські заборгованості, видані позики, отримані векселі, придбані облігації, депозити у банках.

Прикладами фінансових зобов’язань є довгострокові кредиторські заборгованості, отримані позики, отримані кредити, видані векселі, емітовані облігації.